Deklaracja dostępności serwisu Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku

Oświadczenie w sprawie dostępności
serwisu Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku

Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zamekczersk.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.10.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.10.2020 r.

Dostępność cyfrowa:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku

Informacja o dostępności:

Sukcesywnie, w miarę zdobywania środków - modyfikujemy rozwiązania, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Julia Ołdakowska, adres poczty elektronicznej biuro@kulturagk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 503-928-337. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku, plac Tysiąclecia 1, 05-530 Czersk

Zamek Książąt Mazowieckich jest zlokalizowany na Wzgórzu Zamkowym. Na Wzgórze Zamkowe prowadzi jedno wejście od Placu Tysiąclecia. Na Placu zwanym Rynkiem jest parking. Na parkingu znajduje się miejsce dla osób niepełnosprawnych. Aby dotrzeć do zamku należy przejść przez teren kościelny. Dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim po dotarciu do kasy biletowej jest utrudniony z uwagi na charakter miejsca: - różnice poziomów,

- nawierzchnia o zróżnicowanej strukturze - droga jest zbudowana z kamienia, na dziedzińcu zamkowym jest trawnik.

Ze względu na specyfikę średniowiecznego Zamku Książąt Mazowieckich, który jest wpisany do rejestru zabytków, podczas zwiedzania osoby niepełnosprawne mogą napotkać na utrudnienia w postaci:

- nierówności nawierzchni – zabytkowa, kamienna droga

- wejścia na baszty wyłącznie po stromych, drewnianych schodach

- wewnątrz w basztach wąskie, strome klatki schodowe

- teren dziedzińca o zróżnicowanym poziomie, pokryty trawą

- na terenie są wyłącznie toalety przenośne, w tym dla niepełnosprawnych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Zacharkiewicz Monika
(2021-03-09 14:15:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Zacharkiewicz Monika
(2021-03-09 14:16:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki